piątek, 2 sierpnia 2019

Szkolenie instruktorów strzelectwa myśliwskiego


Jakie akty normatywne PZŁ regulują obecnie szkolenie instruktorów strzelectwa myśliwskiego? Jaki jest zakres tego szkolenia? Jakie zasady obowiązują podczas egzaminu, kończącego takie szkolenie? Jakie warunki należy spełnić, aby egzamin mógł zostać uznany za złożony z wynikiem pozytywnym? Jaki jest wzór legitymacji instruktora strzelectwa myśliwskiego i kto go ustala?


Póki co, przykładowo na coś takiego natrafiłem w sieci:

Szkolenie w Katowicach w 2017 r.

Prawa i obowiązki instruktora:

- brać aktywny udział w prowadzeniu zajęć poglądowych i ćwiczeniach na kursach dla kandydatów i selekcjonerów,
- systematycznie poszerzać własną wiedzę poprzez aktywne uczestnictwo w konferencjach, pokazach, wystawach, zawodach itp., a także poprzez czytanie literatury fachowej,
- pomagać w organizacji imprez promocyjnych, zawodów, konkursów oraz szkoleń,
- uczestniczyć w charakterze obserwatora w wykładach, konsultacjach i egzaminach, na kursach dla kandydatów do Polskiego Związku Łowieckiego i selekcjonerów,
- organizować i prowadzić podstawowe oraz okresowe szkolenia w kole łowieckim

Instruktor w zakresie strzelectwa myśliwskiego uprawniony jest ponadto do:

- prowadzenia treningów, konsultacji i egzaminów dla kandydatów do PZŁ oraz kandydatów na selekcjonerów,
- w porozumieniu z zarządem koła organizowania i prowadzenia sprawdzianów strzeleckich członków koła,
- wspólnie z komisjami strzelectwa myśliwskiego okręgowych rad łowieckich, uczestniczenia w prowadzonych zajęciach strzeleckich na kursach dla kandydatów do PZŁ oraz dla kandydatów na selekcjonerów.


A ponadto:

Kto prowadzi strzelanie?:

"Bez wątpienia osoba, która posiadająca uprawnienia instruktora strzelectwa myśliwskiego PZŁ, odbyła szkolenie w Polskim Związku Łowieckim w zakresie strzelania oraz udzielania pomocy medycznej. Wobec powyższego, mając na względzie, że sędzia instruktor strzelectwa myśliwskiego w PZŁ spełnia wymagania określone w regulaminie strzelnicy, może on pełnić funkcję prowadzącego strzelanie. Warto w tym miejscu przypomnieć, że prowadzący strzelanie odpowiada m.in. za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących, prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy, a także może być odpowiedzialny za szkody wynikłe podczas strzelania lub wypadku na strzelnicy. Ponadto korzystający ze strzelnicy są obowiązani ściśle przestrzegać poleceń wydawanych prze prowadzącego strzelanie".


Szkolenie w Tarnobrzegu

CZEMPIŃ: „Kurs instruktorów i sędziów strzelectwa myśliwskiego”:

"Wykładowcami są zamiennie: wieloletni sędzia i członek Komisji Strzeleckiej NRŁ - mgr Waldemar Kobierski z Torunia albo pracownicy ZG PZŁ - mgr inż. Jarosław Czekaj i mgr inż. Diana Serafin, z wraz z zaproszonymi prelegentami.

Celem kursu jest przygotowanie osób odpowiadających za doskonalenie umiejętności strzeleckich wśród myśliwych. Uczestnicy zostają zapoznani z aktualnymi aktami prawnymi dotyczącymi broni i amunicji, szkolenia strzeleckiego, a zwłaszcza z prawidłami strzelań myśliwskich na zawodach organizowanych przez PZŁ. Poznają czynniki decydujące o składności broni, jakości optyki i wpływające na balistykę. Podczas zajęć praktycznych na strzelnicy uczą się jak sprawdzać jej przygotowanie do zawodów i poznają podstawowe dokumenty (protokół odbioru stanu technicznego strzelnicy, regulamin zawodów, metryka strzelań). Na poszczególnych osiach strzeleckich poznają czynniki decydujące o skuteczności strzału, aby w przyszłości efektywnie doradzać mniej doświadczonym myśliwym. Uczestniczą w praktycznym szkoleniu z pierwszej pomocy przed medycznej.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które mają co najmniej 5-letnie doświadczenie w posługiwaniu się bronią i samodzielnie poszerzają swoją wiedzę w tym zakresie. Kurs kończy się egzaminem pisemnym, którego zaliczenie powoduje przyznanie uprawnień instruktora i sędziego strzelectwa myśliwskiego. Są one odnotowywane w dokumentacji członkowskiej PZŁ, a ich potwierdzeniem jest legitymacja wystawiana przez Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego. Uczestnicy otrzymują materiał pomocniczy w formie książkowej lub prezentację komputerową
".


Co prawda, instruktorom strzelectwa myśliwskiego powierzono w Polskim Związku Łowieckim przede wszystkim „uczenie adeptów strzelectwa”, ale – jak czytamy na internetowej stronie PZŁ – „instruktor w zakresie strzelectwa myśliwskiego uprawniony jest [...] do:

prowadzenia treningów, konsultacji i egzaminów dla kandydatów do PZŁ oraz kandydatów na selekcjonerów,
- w porozumieniu z zarządem koła organizowania i prowadzenia sprawdzianów strzeleckich członków koła,
- wspólnie z komisjami strzelectwa myśliwskiego okręgowych rad łowieckich, uczestniczenia w prowadzonych zajęciach strzeleckich na kursach dla kandydatów do PZŁ oraz dla kandydatów na selekcjonerów
”.

Mam oczywiście ogromne wątpliwości co do uprawnienia instruktorów strzelectwa myśliwskiego do prowadzenia treningów i sprawdzianów strzeleckich członków kół łowieckich, ale nie tracę nadziei, że ktoś mnie w końcu oświeci i przekonam się, że mogą oni „pełnić funkcję prowadzącego strzelanie”. Póki co, poszukuję aktu normatywnego PZŁ, regulującego szkolenie instruktorów strzelectwa myśliwskiego. Nie spodziewam się wskazania mi aktu normatywnego PZŁ na miarę DECYZJI KG Policji „w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla instruktorów strzelań policyjnych”, ale chyba chociaż na namiastkę takiego aktu mam chyba prawo liczyć...

Mamy w Polsce około dwa i pół tysiąca kół łowieckich, w których coroczne przystrzelania broni, treningi oraz różnego rodzaju zawody strzeleckie prowadzą (a więc i „czuwają nad bezpieczeństwem użytkowników strzelnicy”) instruktorzy strzelectwa myśliwskiego. Chcę wiedzieć, na jakiej podstawie (i w jaki sposób wyszkolonym) tymże instruktorom powierzane zostaje zdrowie oraz życie polskich myśliwych i adeptów sztuki łowieckiej.* * * * *


W uchwale nr 25/2016 ZG PZŁ z dnia 25 maja 2016 r., w jej rozdziale V, sprawa (u)regulowana jest tak:


Rozdział V
Zasady powoływania wykładowców

§ 7.

2. W celu zapewnienia wysokiego poziomu szkolenia członków i kandydatów Polskiego Związku Łowieckiego powołuje się specjalistów — wykładowców z określonej dziedziny wiedzy.
3. Ustanawia się trzy stopnie wykładowców Polskiego Związku Łowieckiego:
– instruktor (sędzia i instruktor strzelectwa myśliwskiego, instruktor kynologii myśliwskiej, instruktor sokolnictwa),
– lektor,
– lektor ekspert.

Instruktor

l . Tytuł instruktora Polskiego Związku Łowieckiego jest nadawany po odbyciu i zaliczeniu odpowiedniego szkolenia zakończonego sprawdzianem wiedzy kandydata z zakresu danej specjalizacji.
Formę i zakres sprawdzianu ustala organizator szkolenia.
2. Kursy dla instruktorów organizowane są przez Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego oraz zarządy okręgowe.
3. Kandydat na instruktora powinien posiadać, co najmniej 3 letni staż w Polskim Związku Łowieckim. Ze stażu na sędziego i instruktora strzelectwa myśliwskiego zwolnione są osoby posiadające strzelecką klasę mistrzowską, instruktorzy strzelectwa sportowego oraz lektorzy eksperci Polskiego Związku Łowieckiego. Ze stażu na instruktora kynologii zwolnione są osoby posiadające uprawnienia Sędziego Kynologicznego Związku Kynologicznego w Polsce.
4. Tematyka kursów dla instruktorów powinna obejmować zagadnienia teoretyczne i praktyczne z danej dziedziny wiedzy.
5. Wykładowcami na kursach dla instruktorów powinni być lektorzy, lektorzy eksperci lub specjaliści z danej dziedziny wiedzy.
6. Tytuł instruktora nadaje Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego oraz prowadzi ich rejestr
”.

Co najważniejsze, podkreślę jeszcze raz:

„Tytuł instruktora Polskiego Związku Łowieckiego jest nadawany po odbyciu i zaliczeniu odpowiedniego szkolenia zakończonego sprawdzianem wiedzy kandydata z zakresu danej specjalizacji.
Formę i zakres sprawdzianu ustala organizator szkolenia
.

Czyli w przedmiotowej uchwale Zarząd Główny ustala, że gdy on będzie organizował konkretny kurs, to on „ustali formę i zakres sprawdzianu”, a gdy organizatorem będzie ten czy ów, spośród 49., zarząd okręgowy, to z kolei taki właśnie zarząd okręgowy „ustali” co trzeba :-) Co należy rozumieć pod pojęciem „odpowiedniego szkolenia”, z uchwały już się nie dowiadujemy. Czy to jest poważne? Zatem poważnie raz jeszcze pytam:

1) Jakie akty normatywne PZŁ regulują obecnie szkolenie instruktorów strzelectwa myśliwskiego?
2) Jaki jest zakres tego szkolenia?
3) Jakie zasady obowiązują podczas egzaminu ("sprawdzianu"), kończącego takie szkolenie?
4) Jakie warunki należy spełnić, aby egzamin ("sprawdzian") mógł zostać uznany za złożony z wynikiem pozytywnym?
5) Jaki jest wzór legitymacji instruktora strzelectwa myśliwskiego i kto go ustala


Obawiam się, że odpowiedziami na te pytania są:

1) żadne
2) żaden
3) żadne
4) żadne
5) ?

A jeżeli tak, to dorzućmy być może ostatnie, retoryczne już pytanie:

6) Jakie uprawnienia w zakresie prowadzenia treningów, sprawdzianów strzeleckich członków kół łowieckich oraz w ogóle do prowadzenia strzelania z broni myśliwskiej na strzelnicy, posiadają instruktorzy strzelectwa myśliwskiego?


Prezentuję pogląd, że instruktorzy strzelectwa myśliwskiego... nie posiadają żadnych uprawnień w tym zakresie. Pytam zatem redaktora naczelnego ŁP, czyli pytam pana Bartosza Marca, kto odpowiedzialny jest za zamieszczenie tej oto, bardzo nieodpowiedzialnej odpowiedzi na pytanie:

Czy osoba posiadająca uprawnienia (mająca legitymację) sędziego instruktora strzelectwa myśliwskiego w PZŁ może samodzielnie [...] prowadzić strzelanie z broni myśliwskiej na strzelnicy?