sobota, 9 kwietnia 2016

Rzeczywiste problemy znajdują się w innym miejscuNie widzę powodu, dla którego powinna powstać jakaś specjalna ustawa o szkodach łowieckich (http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=372 ) lub zostać znowelizowana ustawa Prawo łowieckie wyłącznie pod kątem problemu właśnie  szkód łowieckich (http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=219 ) . Rzeczywiste problemy, a nie jedynie wykrzyczane przez grupkę permanentnie niezadowolonych ze wszystkiego rolników, znajdują się w innym miejscu. Na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 r. z ustawy „wyleciał” art. 27 ust. 1, co od końca stycznia br. uniemożliwia tworzenie nowych obwodów łowieckich, a także zmianę granic dotychczasowych. Trybunał wyraźnie podkreślił, że

Prawo łowieckie, jako ustawa uchwalona przed wejściem w życie Konstytucji, nie zostało dostatecznie dostosowane do jej wymagań. Powinno to skłonić ustawodawcę do poszukiwania rozwiązań o charakterze systemowym - a nie do kolejnej, punktowej nowelizacji - takiego rozwiązania, które pozwoli na dostosowanie całego modelu gospodarki łowieckiej i funkcjonowania podmiotów wykonujących tę gospodarkę do aktualnie obowiązujących norm konstytucyjnych i zdecydowanie wyższego, niż w momencie uchwalania tej ustawy, standardu ochrony prawa własności”.

Należy również pamiętać o wniosku Prokuratora Generalnego do Trybunału Konstytucyjnego (http://trybunal.gov.pl/sprawy-w-trybunale/art/6776-zasady-wydawania-rozporzadzen-szczegolowe-warunki-wykonywania-polowan/ ) z dnia 11 marca 2014 r. „o zbadanie zgodności § 2 pkt 14a - 14d, § 3, § 4, § 5 ust. la, § 6, § 7 ust. 1, § 12, § 18, § 21, § 21a, § 22 ust. 1, § 25, § 26, § 27 ust. 1 oraz § 35 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz z art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 roku - Prawo łowieckie oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP”. Wiosek ten nie będzie wiecznie oczekiwał na rozprawę i wcześniej czy później, ale na pewno zostanie ogłoszony wyrok w jego sprawie. Jak wykazały ruchy chyba wszystkich ugrupowań politycznych na końcu VII i na początku VIII kadencji Sejmu, a także nawet Polskiego Związku Łowieckiego, przedmiotowy wniosek Prokuratora Generalnego jeszcze przed ogłoszeniem wyroku należy w wysokim stopniu uznać za uzasadniony.  A jeżeli tak, to raczej niezwłocznie należałoby ponownie przystąpić do poszukiwania rozwiązania kompleksowej naprawy ustawy Prawo łowieckie, nie wykluczając uchwalenia nawet całkowicie nowej. Oczywiście należałoby opracować projekt czegoś znacznie bardziej wartościowego, niż przykładowo beznadziejny poselski projekt ustawy nowelizującej ustawę Prawo łowieckie (http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/4139493B85C58572C1257E98004CCA9C/%24File/3749.pdf ) z ubiegłej kadencji Sejmu czy równie denny, wycofany już poselski projekt ustawy Prawo łowieckie grupy posłów PiS z dnia 22 grudnia 2015 r. (http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-50-2015/$file/8-020-50-2015.pdf ).