poniedziałek, 9 września 2019

Lubelski watażka w „mundurze” Polskiego Związku Łowieckiego


"Policją pozbawić mandatu delegata na OZD"

Nie znam wszystkich szczegółów sprawy, ale wygląda mi na to, że dnia  8 września 2019 r., podczas Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Okręgu Lubelskiego, a także nieco wcześniej, doszło do rażących naruszeń zapisów ustawy Prawo łowieckie i statutu PZŁ, na szkodę nie tylko Stanisława Pawluka, ale także wielu innych członków Polskiego Związku Łowieckiego, których pozbawiono delegata na Okręgowy Zjazd Delegatów w Lublinie. Chciałbym wierzyć, że najwyższe władze Polskiego Związku Łowieckiego, z należytą starannością podejdą do sprawy, wyjaśnią ją i podejmą stosowne decyzje.

Na osobną uwagę zasługuje w sprawie zachowanie wielu delegatów na OZD w Lublinie. Wybuchy śmiechu podczas wystąpienia Stanisława Pawluka, prowokacyjny, klakierski okrzyk: „och, Boże”, podczas jego przedstawienia się, a także kilkukrotne wyłączanie mu mikrofonu, wystawia im jak najgorszą opinię. Brak mi słów na wyrażenie oburzenia.


Rzućmy wspólnie okiem na wybrane zapisy prawa i statutu...

Ustawa prawo łowieckie:

Art. 32a. 1. Organami Polskiego Związku Łowieckiego są:
7) okręgowe zjazdy delegatów Polskiego Związku Łowieckiego, które realizują zadania przewidziane statutem;”.
[…]
9. Okręgowy zjazd delegatów tworzą wyłonieni w wyborach bezpośrednich, przedstawiciele kół łowieckich i
przedstawiciele członków niezrzeszonych w kołach łowieckich
.

Zaglądamy zatem do statutu PZŁ:

§ 93.
1. Okręgowy zjazd delegatów tworzą:
1) delegaci wybrani przez walne zgromadzenia kół mających siedzibę na terenie
okręgu;
2) delegaci wybrani spośród członków niezrzeszonych w kołach łowieckich
zamieszkujących na terenie okręgu
;
3) delegaci wybrani przez walne zgromadzenia kół mających siedzibę
w innym okręgach i dzierżawiących obwody łowieckie na terenie danego
okręgu.
[…]
11. Obsługę administracyjną zjazdu zapewnia zarząd okręgowy”.

㤠96
[…]
2. Członkowie niezrzeszeni w kołach łowieckich, o których mowa w § 93 ust. 1 pkt 2,
wybierają swych delegatów na zjazd okręgowy w liczbie jednego kandydata na każdą
pełną liczbę 20 członków niezrzeszonych w kołach łowieckich obecnych podczas
zebrania wyborczego organizowanego przez zarząd okręgowy przed każdym
pierwszym zwyczajnym okręgowym zjazdem delegatów. Jeżeli na zebraniu wyborczym
obecnych jest nie więcej niż 20 członków, wybiera się jednego delegata.
[...]
5. Mandaty delegatów zachowują ważność do czasu wyboru delegatów na następny
okręgowy zjazd delegatów
”.

I co równie istotne, a może nawet najistotniejsze w sprawie:

§ 110.
1. Członek organów Zrzeszenia oraz organów koła przestaje pełnić swą funkcję
w przypadku:
1) śmierci;
2) zrzeczenia się pełnienia funkcji;
3) utraty członkostwa w Zrzeszeniu, a w przypadku funkcji pełnionych
w organie koła – utraty członkostwa w kole;
4) orzeczenia przez sąd łowiecki kary dyscyplinarnej
.

2. Zaprzestanie pełnienia funkcji, na skutek jej zrzeczenia się, następuje z chwilą
zrzeczenia, a fakt ten stwierdza organ powołujący na najbliższym posiedzeniu
z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W odniesieniu do delegatów na okręgowy zjazd delegatów wygaśnięcie mandatu
stwierdza prezydium okręgowego zjazdu delegatów
 [...].
4. Mandaty delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów oraz okręgowe zjazdy delegatów
zachowują ważność do czasu wyboru nowych delegatów
”.


Zapisy ustawy i statutu PZŁ w przedmiotowej sprawie są jasne i klarowne, a w dodatku w § 110 ust. 1 pkt 3 NIE MA brzmienia przykładowo takiego:

3) utraty członkostwa w Zrzeszeniu; w przypadku funkcji pełnionych w organie koła – utraty członkostwa w kole; w przypadku funkcji delegatów na krajowy zjazd delegatów lub na okręgowy zjazd delegatów – odpowiednio: zmiany zarządu okręgowego właściwego dla miejsca stałego zamieszkania danej osoby, utraty członkostwa w kole lub utraty statusu członka niezrzeszonego w kole łowieckim?


Delegaci na okręgowe zjazdy delegatów muszą być „wyłonieni” w określonych warunkach i... I wszystko na ten temat. Otrzymują mandat, ewentualnie tracą go w przypadkach opisanych § 110 statutu. Koniec. Kropka.

Tak nawiasem mówiąc, zauważam sprzeczność pomiędzy § 93 ust. 1 statutu a art. 32a ust. 9 ustawy, ale to temat na osobną dyskusję. Powiem tylko krótko, że nie dostrzegam, aby ustawa zobowiązywała do wyboru przedstawicieli (delegatów) kół łowieckich, czy członków niezrzeszonych w kołach łowieckich, wyłącznie spośród osób posiadających odpowiednio: członkostwo w kole czy status członka niezrzeszonego w kole łowieckim. Jeżeli – dajmy na to – grupa członków niezrzeszonych w kole łowieckim doszłaby do wniosku, że chciałaby mieć swojego przedstawiciela z prawdziwego zdarzenia, to co stoi na przeszkodzie, aby wybrała sobie na delegata – powiedzmy – w okręgu warszawskim członka PZŁ, spełniającego wymogi art. 33c ustawy, dla którego właściwym zarządem okręgowym jest Zarząd Okręgowy w Toruniu?  Co stoi na przeszkodzie?


Nie mogę oprzeć się wielu pytaniom. Oto niektóre z nich:

1) Jaka jest podstawa prawna, lub chociażby statutowa, działań Michała Pietrzaka w charakterze „kierownika biura” Zarządu Okręgowego w Lublinie?

2) Kto określił jego kompetencje i na podstawie czego? W jaki sposób mogę zapoznać się z jego uprawnieniami?


3) Na podstawie jakiej podstawy prawnej, lub chociażby statutowej, Michał Pietrzak uniemożliwił Stanisławowi Pawlukowi wypełnienie jego funkcji delegata?


4) Czy Prezydium Okręgowego Zjazdu Delegatów w Lublinie stwierdziło wygaśnięcie mandatu Stanisława Pawluka? Jeżeli tak, w jaki sposób mogę zapoznać się ze stosowną na taką okoliczność uchwałą tegoż Prezydium?


5) Czy Stanisław Pawluk poniósł „śmierć”, „zrzekł się pełnienia funkcji”, „utracił członkostwo w Zrzeszeniu” lub może „sąd łowiecki orzekł karę dyscyplinarną” w stosunku do niego (patrz: § 110 ust. 1 statutu)?


6) Kto reprezentował na ostatnim Okręgowym Zjeździe Delegatów w Lublinie tych myśliwych, którzy wybrali na Zjazd, jako swojego delegata, Stanisława Pawluka?


7) Kto jest mocodawcą poczynań Michała Pietrzaka; kto za nim stoi?


8) Jakie działania zamierzają podjąć Zarząd Główny oraz Naczelna Rada Łowiecka, w kierunku wyjaśnienia zdarzeń, związanych z AFERĄ ZJAZDOWĄ w LUBLINIE?


Pytań narzuca mi się znacznie więcej.