środa, 3 lipca 2019

Nadzór NRŁ nad okręgowymi zjazdami delegatów

NRŁ, wbrew logice, a przede wszystkim zapisom ustawy, chce nadzorować okręgowe zjazdy delegatów, które dokonały wyborów członków NRŁ. Ba - chce :-) Wprowadziła to w życie. 
Trzyma się to kupy?

Czy organ wybierający może być poddany nadzorowi organu wybieranego?

§ 82.
3. Ponadto do zadań Naczelnej Rady Łowieckiej należy:
31) sprawowanie nadzoru nad okręgowymi zjazdami delegatów;”.

„Nadzór
§ 118.
1. Naczelna Rada Łowiecka, Zarząd Główny i zarząd okręgowy w ramach nadzoru mogą
żądać od członków Zrzeszenia lub koła, a także podległych organów Zrzeszenia
niezbędnych oświadczeń oraz przedłożenia wymaganych dokumentów.
2. W przypadku niezgodności uchwały z prawem lub Statutem organ nadzorujący
stwierdza nieważność uchwały koła lub nadzorowanego organu Zrzeszenia.
O nieważności lub uchyleniu uchwały w całości lub w części orzeka właściwy organ
w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały.
3. Jeśli uchwała jest sprzeczna z prawem lub Statutem, właściwy łowczy okręgowy –
w przypadku uchwał podjętych przez organy kół łowieckich, łowczy krajowy –
w przypadku uchwał zarządów okręgowych, a Naczelna Rada Łowiecka – w
przypadku uchwał Zarządu Głównego
, może zawiesić ich wykonanie na okres nie
dłuższy niż 30 dni, zwołując równocześnie posiedzenie organu nadzorczego, który
wypowiada się w przedmiocie zgodności z prawem bądź Statutem zawieszonej
uchwały
”.

Co zauważam, jeśli chodzi o szczegóły nadzoru NRŁ nad okręgowymi zjazdami delegatów?

Po pierwsze – ust. 1 nie ma w tym nadzorze zastosowania, gdyż okręgowe zjazdy delegatów pomiędzy zjazdami po prostu nie istnieją. 

Po drugie – nie rozumiem poprawki nr 68, którą w ust. 3 zamieniono „prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej” na „Naczelną Radę Łowiecką”. Po tej zmianie, ust. 3 wydaje się w swojej wymowie być nielogiczny, a więc także bezprzedmiotowy w stosunku do nadzoru NRŁ nad okręgowymi zjazdami delegatów. 

Na dobrą sprawę, z § 118 pozostaje dla sprawy tylko ust. 2. Przyjrzyjmy mu się więc jeszcze raz:

2. W przypadku niezgodności uchwały z prawem lub Statutem organ nadzorujący
stwierdza nieważność uchwały […] nadzorowanego organu Zrzeszenia.
O nieważności lub uchyleniu uchwały w całości lub w części orzeka właściwy organ
w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały
”.

A teraz przetransponujmy ten zapis na potrzebę jego rozumienia w kontekście przedmiotowego nadzoru.

„2. W przypadku niezgodności uchwały okręgowego zjazdu delegatów z prawem lub Statutem, Naczelna Rada Łowiecka stwierdza nieważność takiej uchwały.
O nieważności lub uchyleniu uchwały w całości lub w części orzeka Naczelna Rada Łowiecka w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia jej uchwały”. 


Dodatkowo, w pierwszym zdaniu mowa jest jedynie o stwierdzeniu nieważności, a w zdaniu drugim o alternatywnym uchyleniu, i to w dwóch wariantach – w całości lub w części. 

To które z tych zdań jest ważniejsze pod kątem istoty orzekania?

Jednym zdaniem – cały ten § 118, w kontekście szczegółów nadzoru NRŁ nad okręgowymi zjazdami delegatów, jest jednym wielkim „masłem maślanym”. Podstawowe jednak znaczenie dla sprawy wydaje się mieć ten oto, cytowany już zapis:

§ 82.
3. Ponadto do zadań Naczelnej Rady Łowieckiej należy:
31) sprawowanie nadzoru nad okręgowymi zjazdami delegatów;
”,

który moim skromnym zdaniem, jest niezgodny z ustawą Prawo łowieckie, w której wyraźnie określono, który organ Zrzeszenia jaki organ (lub podmiot) nadzoruje. I tak:

Naczelna Rada Łowiecka nadzoruje działalność Zarządu Głównego (art. 32a pkt 2).

Zarząd Główny nadzoruje działalność zarządów okręgowych (art. 32a pkt 3).

Zarządy okręgowe nadzorują działalność kół łowieckich i osób fizycznych niezrzeszonych w kołach łowieckich (art. 33 ust. 4).

Co do nadzoru nad „działalnościami” Krajowego Zjazdu Delegatów i Naczelnej Rady Łowieckiej… W ramach nadzoru nad działalnością Polskiego Związku Łowieckiego, sprawuje go Minister Środowiska (art. 35a, np. ust. 8 i 9). 

Koniec. Kropka.

Co do nadzoru nad „działalnością” okręgowych zjazdów delegatów… Jedno dla mnie nie ulega najmniejszych wątpliwości – nie może go uzurpować na rzecz Naczelnej Rady Łowieckiej wąska grupa osób skupiona wokół prezesa Rafała Malca. Nawet w przypadku, gdy toleruje to Minister Środowiska. To jest gwałt na ustawie Prawo łowieckie. To jest gwałt na zasadach logicznego tworzenia zależności pomiędzy organami Zrzeszenia. To jest obraza dla inteligencji szarych członków Polskiego Związku Łowieckiego.