czwartek, 30 kwietnia 2015

List otwarty do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska                         Szanowny Pan
                         Piotr Otawski
                         Podsekretarz Stanu                 
                         w Ministerstwie ŚrodowiskaKolejny raz, który to już z kolei, zwracam się do Pana, Panie Ministrze, w następującej sprawie …Otóż dnia 21 kwietnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie. Polski Związek Łowiecki (a także koła łowieckie), mocą ustawy działa „na podstawie ustawy oraz STATUTU uchwalonego przez Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego” (art. 32 ust. 3). Niewątpliwą sprawą jest, że obecnie obowiązujący statut zawiera zapisy daleko odbiegające od zgodności z ustawą Prawo łowieckie, ale od kwietnia 2014 r. te niezgodności nabrały jeszcze bardziej szczególnego charakteru. Niezwłocznych zmian wymagają, moim zdaniem, zwłaszcza zapisy rozdziału XV, dotyczące „postępowania w przypadku naruszenia obowiązków członkowskich”. Tu chciałbym zwrócić uwagę na jeden problem (a jest ich wiele więcej) powstałych niezgodności:

Ustawa Prawo łowieckie (od 21 kwietnia 2014 r.):

Art. 32
4. Statut Polskiego Związku Łowieckiego określa w szczególności:
11) sankcje porządkowe za naruszenie obowiązków członkowskich;

Rozdział 6a
Odpowiedzialność dyscyplinarna

Art. 35b. 1. Członek Polskiego Związku Łowieckiego będący osobą fizyczną podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za przewinienie łowieckie polegające na:

1) naruszeniu ustawy i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;
2) naruszeniu statutu lub innych uchwał organów Polskiego Związku Łowieckiego;
3) wykonywaniu polowania w sposób sprzeczny z etyką łowiecką”.


Statut PZŁ (w obecnym brzmieniu):

Oddział 5. Postępowanie porządkowe
§ 152
1. Za dopuszczenie się przez członków Zrzeszenia - osoby fizyczne - przewinień
przeciwko przepisom prawa łowieckiego, Statutu, uchwałom organów Zrzeszenia i koła mogą być stosowane kary porządkowe:

1) upomnienia;
2) nagany;
3) zawieszenia w prawach do wykonywania polowania na okres do roku;
4) zawieszenia w prawach członka koła na okres do roku”.


Prezentuję pogląd, że znowelizowana ustawa Prawo łowieckie jednoznacznie ustala, że naruszenia:

- ustawy i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;
- statutu lub innych uchwał organów Polskiego Związku Łowieckiego


oraz

- wykonywanie polowania w sposób sprzeczny z etyką łowiecką

pozostają do oceny uprawnionych podmiotów w ramach wyłącznie postępowania dyscyplinarnego, a w związku z tym postępowanie porządkowe może dotyczyć jedynie „przewinień przeciwko uchwałom organów koła”. To jeden aspekt postępowania porządkowego.

Drugi dotyczy rodzajów „sankcji porządkowych za naruszenie obowiązków członkowskich”. Otóż nie wyobrażam sobie, aby wśród nich pozostały:

- zawieszenie w prawach do wykonywania polowania na okres do roku;
- zawieszenie w prawach członka koła na okres do roku
,

gdyż stałoby to w sprzeczności do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 listopada 2012 r., w którego uzasadnieniu m. in. czytamy:


Nie jest […] wykluczone, że wymierzanie pewnych dolegliwości, za uchybienia o charakterze wewnątrzorganizacyjnym, pozostanie w wyłącznej gestii Związku, o ile rozważane dolegliwości nie będą sankcjami dyscyplinarnymi orzekanymi z upoważnienia i nakazu ustawodawcy oraz będą należeć do kategorii spraw wewnątrzorganizacyjnych, a w konsekwencji nie będzie w ich przypadku konieczne zagwarantowanie ochrony sądowej innej niż możliwość dochodzenia naruszonych praw na zasadach ogólnych w razie spełnienia się przesłanek takiego czy innego roszczenia. Zastrzec jednak należy, że dolegliwości te nie mogą dotyczyć przynależności do Związku czy kół łowieckich, możliwości pełnienia w nich funkcji organizacyjnych, prawa do wykonywania polowania czy też naruszać praw osobistych i majątkowych członków PZŁ”.

Legalizacja takich sankcji porządkowych, zamykałaby członkowi koła drogę sądową dochodzenia (patrz art. 33 ust. 6 ustawy) naruszonego jego prawa do wykonywania polowania, a ta druga - dodatkowo prawa do pełnienia w kole funkcji organizacyjnych.

Powie ktoś, że uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego – w materii prawa do wykonywania polowania, nie jest ostre, a więc można założyć, że nie dotyczy tego prawa na gruncie koła łowieckiego. Zapytam więc, dlaczego Trybunał wyraźnie miałby domagać się kontroli sądowej dla dolegliwości, dotyczących przynależności do koła, ba – nawet możliwości pełnienia w nim funkcji organizacyjnych, a zapomniałby o prawie do wykonywania polowania w kole? Nie, nie zapomniał – ujął te kwestie lege artis i na tyle przejrzyście, że nie tylko członkowie PZŁ powinni to zauważyć.

Jestem głęboko przekonany, że zwłaszcza od dnia 21 kwietnia 2014 r. nie powinno być (a funkcjonuje ono) żadnego przyzwolenia na to, aby zarządy kół łowieckich korzystały z  § 152 Statutu PZŁ (do czasu zmiany jego brzmienia). Dobrze by było, gdyby zarządy okręgowe oficjalnie zwróciły im na to uwagę (zarządom okręgowym – Zarząd Główny), a jeśli nie, jest pole do działania w trybie pilnym dla Ministra Środowiska.

Interesuje mnie, w jakim czasie i w jakim zakresie zostaną wprowadzone zmiany do Statutu PZŁ. Obawiam się, że z różnych względów włodarze PZŁ będą starali się sprawę przeciągnąć przynajmniej do jesieni 2015 r., na kiedy zwołany został XXIII Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ, ale niewykluczone, że prace nad nowelizacją Statutu przesunięte zostaną nawet na czas nieokreślony (z powodu możliwości wymknięcia się ich z pod kontroli możnych Zrzeszenia), a to byłoby już karygodne.

Wyrażam nadzieję na zainteresowanie Pana Ministra przedstawionym problemem, a jednocześnie na podjęcie ustawowych działań nadzorczych w stosunku do Polskiego Związku Łowieckiego, które doprowadzą do niezwłocznej nowelizacji Statutu Polskiego Związku Łowieckiego.

Będę wdzięczny za poinformowanie mnie o ewentualnym podjęciu kroków zaradczych.

Z poważaniem

wtorek, 7 kwietnia 2015

Wybory do organów Zrzeszenia i koła

Przyglądam się dyskusjom, nierzadko niezwykle zaciętym, na temat sposobu przeprowadzania, a zwłaszcza interpretacji wyników głosowania – czy to na poszczególne funkcje w zarządzie koła, czy do składu komisji rewizyjnej, jakie toczone są wśród myśliwych, także na forum Łowieckiego i tak sobie myślę … A może tak znaczne różnice zdań wywodzą się stąd, że zapisy Statutu PZŁ są na ten temat po prostu mało precyzyjne? Zwłaszcza, gdy rzecz dotyczy właśnie wyborów do organów koła (oczywiście do organów Zrzeszenia również). Bo co to jednoznacznie może w takich przypadkach oznaczać:

§ 168
1. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, organy Zrzeszenia i koła podejmują swe
uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby
członków danego organu”.

 Każdy w mgnieniu oka wyrecytuje, że chodzi tu o „więcej głosów ZA niż PRZECIW”, ale gdy przejść do szczegółów, zaczynają się schody. Konia z rzędem temu, który bez cienia wątpliwości tę „zwykłą większość głosów” wyłoży wszystkim wątpiącym w sytuacji wyboru jednej możliwości spośród kilku lub kilku spośród jeszcze większej.

A może wzoru godnego naśladowania należałoby szukać w Konstytucji, gdzie w zapisach dotyczących wyboru Prezydenta RP, rzecz ujęta jest niezwykle jednoznacznie:

Konstytucja RP

„Art. 127
4. Na Prezydenta Rzeczypospolitej wybrany zostaje kandydat, który otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości, czternastego dnia po pierwszym głosowaniu przeprowadza się ponowne głosowanie.
5. W ponownym głosowaniu wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali kolejno największą liczbę głosów. Jeżeli którykolwiek z tych dwóch kandydatów wycofa zgodę na kandydowanie, utraci prawo wyborcze lub umrze, w jego miejsce do wyborów w ponownym głosowaniu dopuszcza się kandydata, który otrzymał kolejno największą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu. W takim przypadku datę ponownego głosowania odracza się o dalszych 14 dni.
6. Na Prezydenta Rzeczypospolitej wybrany zostaje kandydat, który w ponownym głosowaniu otrzymał więcej głosów”.


Nie można by tak równie jednoznacznych zapisów użyć do regulacji statutowych w Polskim Związku Łowieckim? Czy to takie trudne? Koniecznie musi obowiązywać zasada, że im więcej mętnej wody, tym lepiej się w niej pływa?