czwartek, 21 czerwca 2018

Durna uchwała Zarządu Głównego PZŁ

Posiedzenie Zarządu Głównego PZŁ

W dniu 12 czerwca br. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego PZŁ.  Podczas posiedzenia podjęto uchwały dot. bieżącej działalności organizacji.  
[…]
2). Uchwałą ZarządY Głównego PZŁ powołano również zespół do opracowania założeń do nowego Statutu Polskiego Związku Łowieckiego. W jego skład weszli: Jacek Krawczyk, Bogumił Wójcik, Miłosz Marszał Kościelniak, Sławomir Jaroszewicz, Jarosław Mikołajczyk, Piotr Ławrynowicz, Andrzej Łacic, Roman Graj, Rafał Dłużniewski”.

Hm.... „Zespół do opracowania założeń do nowego statutu”... Wcześniej, półtora roku temu, podczas świątecznego posiedzenia NRŁ, Naczelna Rada Łowiecka
powołała Komisję Statutową, w której
skład weszli doświadczeni działacze
i pracownicy związku mający wykształ-
cenie prawnicze. Komisja ma wypraco-
wać propozycje zmian w Statucie PZŁ,
które – po konsultacjach – zostaną
przedstawione na Krajowym Zjeździe
Delegatów PZŁ
.
A potem wszelki ślad po tej Komisji zaginął. Gdzie się ona podziała??? Kto i kiedy ją rozwiązał? Podano to do wiadomości publicznej?

No dobra – teraz już na pewno wszystko będzie super :-). Chociaż nie – mam wątpliwości. Pierwsza z nich:

Dlaczego tymczasowy Jenoch, chciałem powiedzieć tymczasowy Zarząd Główny, wychodzi przed szereg? W ustawie z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw,
wyraźnie jest zapisane, że to nowa Naczelna Rada Łowiecka ma opracować projekt statutu, więc dlaczego już dzisiaj, kiedy jeszcze nie ma nawet jednego członka tejże Rady, próbuje się wiązać jej ręce jakimiś tam „założeniami” do tego statutu, napisanymi na zlecenie tymczasowego Zarządu Głównego, kierowanego przez człowieka ze starego układu? W dodatku jeszcze tak niedawno najbliższego współpracownika wszechmogącego Lecha Blocha... Co jest znowu grane? Co pan minister na tak d#rną uchwałę Zarządu Głównego?

Dla uściślenia...

Inicjatywa statutowa może należeć do Zarządu Głównego, ale dopiero „w przypadku niedokonania wyboru Naczelnej Rady Łowieckiej zgodnie z ust. 11 pkt 2 albo bezskutecznego upływu terminu wskazanego w ust. 12 pkt 2”.

Dla przypomnienia:

Ustawa z dnia 22 marca 2018 r.:

11. Zwyczajne okręgowe zjazdy delegatów, zwołane zgodnie z ust. 10, wybiorą:
1) delegatów na zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego;
2) członków Naczelnej Rady Łowieckiej.
12. Naczelna Rada Łowiecka:
1) powoła członków Kapituły Odznaczeń Łowieckich, Główny Sąd Łowiecki, Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców, okręgowe sądy łowieckie oraz okręgowych rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców, nie później niż w terminie miesiąca od dnia jej wyboru zgodnie z ust. 11 pkt 2;
2) opracuje projekt statutu Polskiego Związku Łowieckiego i przedłoży go do uchwalenia przez Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego, nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jej wyboru zgodnie z ust. 11 pkt 2.
13. W przypadku niedokonania wyboru Naczelnej Rady Łowieckiej zgodnie z ust. 11 pkt 2 albo bezskutecznego upływu terminu wskazanego w ust. 12 pkt 2, projekt statutu Polskiego Związku Łowieckiego opracuje, a następnie uchwali i przedłoży go do zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw środowiska Zarząd Główny”.

Hm... A może tymczasowy Jenoch, chciałem powiedzieć tymczasowy Zarząd Główny, z góry zakłada, że... tak szybko wybór Naczelnej Rady Łowieckiej nie zostanie dokonany albo taka Rada, jeśli nawet powstanie, nie będzie skora do opracowania projektu nowego statutu? Bo jakże inaczej to sobie wytłumaczyć?

Tymczasowemu Łowczemu Krajowemu, panu Jenochowi, chciałbym jeszcze przekazać, że wypadałoby wiedzieć, iż to Naczelna Rada Łowiecka posiada kompetencję do nadzorowania działalności Zarządu Głównego, a nie odwrotnie, zatem póki nowa NRŁ nie powstanie, a potem nie wypowie się w sprawie projektu nowego statutu, Zarząd Główny niech siedzi cicho na d#pie i nie ośmiesza się swoimi posunięciami.

Sprawiającemu wrażenie słabo obytego z zapisami prawa i po części wciąż obowiązującego starego statutu PZŁ, Piotrowi Jenochowi, zwracam uwagę, że nawet w tym nie wolnym od wad i niezgodności z prawem statucie jak łoś jest napisane:

§ 108. Do zadań Naczelnej Rady Łowieckiej należy
18) powoływanie ciał doradczych - komisji problemowych oraz określanie zakresu ich
działania;
”.

„Do zadań Naczelnej Rady Łowieckiej”, a nie do zadań Zarządu Głównego, należy powoływanie ciał doradczych. Zarząd Główny nie posiada uprawnień do oficjalnego tworzenia jakichkolwiek takichże ciał doradczych. Wypadałoby o tym wiedzieć i respektować rzecz.