piątek, 13 kwietnia 2018

Kiedy?

Niejednego członka Polskiego Związku Łowieckiego zastanawia termin ustalenia przez okręgowe zjazdy delegatów składu nowej Naczelnej Rady Łowieckiej. Również i ja się nad tym krótko zastanawiałem. Doszedłem do wniosku następującego:

Jeżeli do tej pory Naczelna Rada Łowiecka, oczywiście ta – stara, obecna, nie zdezubekizowana, oficjalnie nie przesłała jeszcze do ministra Kowalczyka swoich propozycji nazwisk do zajęcia fotela Łowczego Krajowego, a mamy już trzynasty dzień kwietnia 2018 r., to zaryzykuję tezę następującą:

Okręgowe zjazdy delegatów zwołane będą
najwcześniej na końcówkę sierpnia 2018 r., a co za tym idzie – również tak długo będą jeszcze funkcjonowały zarówno okręgowe rady łowieckie, jak i w starym składzie Naczelna Rada Łowiecka, z jej umoczonym w przeszłości aż po pachy w działalności pereelowskich służb bezpieczeństwa państwa Andrzejem Gdulą na czele. Skąd wziąłem tę końcówkę sierpnia? Z takiego oto prostego obliczenia:

4 x 21 dni + 2 miesiące = 145 dni

Zakładając, że PZŁ terminy ustawowe będzie wykorzystywał (czytaj: opóźniał) do maksimum, a
Minister Środowiska będzie działał niezwłocznie, wychodzi licząc od dnia 1 kwietnia 4 miesiące + niecały miesiąc, co daje właśnie okres końcowych dni sierpnia. Oczywiście cała ta procedura może się w praktyce przedłużyć; ot chociażby z powodu zwlekania z podjęciem decyzji przez Ministra Środowiska, ale to już inne zagadnienie, w niniejszych rozważaniach nie interesujące mnie.

Skąd niejako wziąłem przedmiotowe 145 dni? Z ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, w której czytamy m.in.:

Art. 9.
3. Naczelna Rada Łowiecka w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy przedstawi ministrowi właściwemu do spraw środowiska 3 kandydatów na Łowczego Krajowego.
4. Łowczy Krajowy w terminie 21 dni od dnia powołania go przez ministra właściwego do spraw środowiska na podstawie art. 32a ust. 5 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wystąpi z wnioskiem o powołanie pozostałych członków Zarządu Głównego, o których mowa w art. 32a ust. 5 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. W przypadku bezskutecznego upływu terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, minister właściwy do spraw środowiska może samodzielnie powołać członków Zarządu Głównego.
5. Zarząd Główny powoła łowczych okręgowych, o których mowa w art. 32a ust. 6 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 21 dni od dnia jego powołania zgodnie z ust. 4.
6. Łowczy okręgowi, w terminie 21 dni od dnia ich powołania przez Zarząd Główny zgodnie z ust. 5, wystąpią z wnioskami o powołanie pozostałych członków zarządów okręgowych, o których mowa w art. 32a ust. 6 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. W przypadku bezskutecznego upływu terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, Zarząd Główny może samodzielnie powołać członków zarządów okręgowych.
10. Zarządy okręgowe zwołują zwyczajne okręgowe zjazdy delegatów nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia ich powołania zgodnie z ust. 5 i 6”.


Trochę niepokoi zapis art. 9 ust. 6, gdyż brakuje w nim terminu, w jakim Zarząd Główny ma powołać członków zarządów okręgowych. Co będzie, jeśli Zarząd Główny będzie zwlekał w nieskończoność? Niedopatrzenie to czy świadomie pozostawiona furtka? Tylko dla kogo?