piątek, 10 kwietnia 2020

MYŚLIWI UZIEMIENI CAŁKOWICIE !!!

Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii:

"§ 5. Do dnia 19 kwietnia 2020 r. ZAKAZUJE SIĘ na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:
1) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
2) zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki
zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz z 2020 r. poz. 568), a jeżeli osoba przemieszczająca
się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą – także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
3) wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym
w ramach wolontariatu;
4) sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.


Jeżeli mnie oczy nie mylą, § 5 pkt 5, znajdujący się w poprzedniej niejako wersji rozporządzenia Rady Ministrów, BYŁ, ale SIĘ ZMYŁ.

"5) wykonywania czynności związanych z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 13 października 1995 r.
– Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 i 148) i ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt
i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967 oraz z 2020 r. poz. 148 i 285) oraz zakupu
towarów i usług z nimi związanych
”.


Mówiąc krótko - MYŚLIWI UZIEMIENI CAŁKOWICIE !!!

Rozumiem, że tym razem PZŁ powstrzyma się od chybionych interpretacji, jak chociażby ta z dnia 1 kwietnia czy jeszcze wcześniej, jak przykładowo w wykonaniu komandosa. Wówczas również nie było w rozporządzeniu, wśród wyjątków od zakazu, punktu 5. Domalowano go dopiero później. Teraz domalowanie też nastąpi? Oj, wątpię :-(


*   *   *   *   *

Sobota, 11 kwietnia, godziny mocno popołudniowe...

Nowy Świat 35 przemówił. Tym razem bez farmazonów:

Nowe rządowe rozporządzenie zatrzymuje myśliwych w domach

*   *   *   *   *


Dla mających odmienny pogląd:

"§ 5. Do dnia 19 kwietnia 2020 r. ZAKAZUJE SIĘ na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:
1) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;

[...]”.

a) Wykonywanie czynności zawodowych – przemieszczasz się w celu dotarcia do miejsca, gdzie będziesz wykonywał czynności urzędnika, inżyniera, kolejarza, babci klozetowej lub leśnika.

b) Wykonywanie zadań służbowych – przemieszczasz się w celu dotarcia do miejsca, gdzie będziesz wykonywał zadania, wynikające z podległości służbowej. Jesteś policjantem lub żołnierzem, lub strażakiem, lub funkcjonariuszem służb specjalnych etc.

c) Wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej – przemieszczasz się w celu dotarcia do miejsca, gdzie będziesz nadzorował pracę Twoich pracowników, bo masz firmę, trudniącą się – przykładowo – sprzedażą wysyłkową lub usługami związanymi z leśnictwem. Twoi pracownicy też mogą przemieszczać się, gdyż „podchodzą” pod przypadek „a” - wykonują czynności zawodowe.

d) Prowadzenie działalności rolniczej – przemieszczasz się w celu dotarcia do miejsca, gdzie będziesz prowadził – przykładowo – produkcję warzywniczą gruntową lub będziesz produkował rośliny ozdobne.

e) Prowadzenie prac w gospodarstwie rolnym – na drugim końcu wsi posiadasz świniarnię. Przemieszczasz się w celu dotarcia do tego miejsca, aby usunąć z chlewika obornik i świnkom dać jeść.

f) Zakup towarów i usług z tym związanych – przemieszczasz się do stacji CPN, aby zakupić paliwo do rębaków czy chwytaków, jakie masz w Twojej firmie; jedziesz do sklepu warzywniczego, aby zakupić nasiona do produkcji warzywniczej; fruniesz tu czy tam, w celu zakupu paszy dla Twojej trzody chlewnej.