środa, 8 kwietnia 2020

Szczodrzy członkowie ZG PZŁ.... Ale nie ze swojej kieszeni...

Uchwała nr 66/2020 Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 8 kwietnia 2020 roku

Zakończenie uchwały

„Uchwała nr 66/2020
Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego
z dnia 8 kwietnia 2020 roku


Na podstawie § 86 ust. 2 pkt. 6, pkt. 7 oraz pkt. 25 w związku z § 107 ust. 6 Statutu Polskiego
Związku Łowieckiego […], w związku z wystąpieniem epidemii koronawirusa na terenie
Polski, Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego,

postanawia

1) uruchomić inicjatywę polegająca na nabyciu i ofiarowaniu 44 ambulansów medycznych
na rzecz Ministerstwa Zdrowia, które rozdysponuje przekazane pojazdy do miast na
terenie całego kraju zgodnie z przeznaczeniem, potrzebami oraz zgodnie z wolą
Polskiego Związku Łowieckiego,
2) ustalić, iż Zarządy Okręgowe Polskiego Związku Łowieckiego w terminie do 10 kwietnia
2020 roku dokonają czasowego przesunięcia posiadanych środków pieniężnych na
rachunek Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego,
3) uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i jest ostateczna
”.


Przyjrzyjmy się podstawie podjęcia uchwały, na którą powołali się „szczodrzy” (choć nie ze swojej kieszeni) członkowie Zarządu Głównego, czyli panowie

Paweł Lisiak,
Leszek Markuszewski i
Jarosław Kuczaj:

§ 86.
2. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:
6) wydawanie niezbędnych zarządzeń i instrukcji;
7) zarządzanie majątkiem Zrzeszenia;
25) podejmowanie decyzji w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych
organów Zrzeszenia
”.

㤠107.
6. Posiedzenia organów Zrzeszenia i koła oraz innych ciał kolegialnych z wyjątkiem
zjazdów krajowego i okręgowych oraz walnego zgromadzenia koła, posiedzeń
Naczelnej Rady Łowieckiej i sądów łowieckich mogą odbywać się także za pomocą
środków komunikacji na odległość”.


Jak znam życie, Zarząd Główny "poprawi" uchwałę, bowiem wychylił się nią przed szereg. Ktoś znowu czegoś nie dopatrzył (się :-). Póki co, pan Paweł Lisiak mógłby zajrzeć do pewnej uchwały NRŁ.

Uchwała NRŁ nr 162/2019 z dnia 25 maja 2019 r.:

§ 4
Zarząd Główny ma prawo obciążać majątek Zrzeszenia bez konieczności uprzedniego uzyskania zgody Naczelnej Rady Łowieckiej, jeśli wartość zobowiązania zaciągniętego przez Zrzeszenie nie przekroczy kwoty 100.0000,00 (słownie: sto tysięcy złotych [...]”.
Uwaga, linki prowadzą do dokumentów, uwidocznionych na portalu Łowiecki