sobota, 18 kwietnia 2020

Łowczy Krajowy, sędzia Głównego Sądu Łowieckiego, wiceszef BŁ i inni, a fundacja o nazwie Instytut Analiz Środowiskowych

W jakim kierunku to zmierza?

Instytut Analiz Środowiskowych w piśmie do prezesa NRŁ z apelem o obniżenie składki członkowskiej na Zrzeszenie do kwoty 50 zł.*     *     *     *     *


Szukaj organizacji i osób...


*     *     *     *     *FUNDACJA

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń: 2020-02-21

Numer KRS: 0000830208


ZARZĄD FUNDACJI:

Ilona RYSIŃSKA-MARSZAŁ - prezes zarządu
Jakub PIASECKI - członek zarządu
Adam Depka-Prądziński - członek zarządu


RADA FUNDACJI:

Andrzej KRUSZEWICZ
Miłosz KOŚCIELNIAK-MARSZAŁKOMISJA REWIZYJNA:

Wojciech MISIUKIEWICZ
Michał KUBIK
Paweł LISIAK


"CELAMI FUNDACJI SĄ:

1. DZIAŁALNOŚĆ EKOLOGICZNA, OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I PODNOSZENIE
ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ SPOŁECZEŃSTWA,
2. PODEJMOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁAŃ NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ POPRAWY
WARUNKÓW BYTOWANIA ZWIERZĄT,
3. UPOWSZECHNIANIE WIEDZY NA TEMAT OCHRONY PRZYRODY I BIORÓŻNORODNOŚCI,
4. OCHRONA ZWIERZĄT,
5. PROWADZENIE I WSPIERANIE BADAŃ NAUKOWYCH,
6. UPOWSZECHNIANIE WIEDZY PRAWNEJ I WSPIERANIE INICJATYW LEGISLACYJNYCH,
7. PORADNICTWO PRAWNE,
8. WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ,
9. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA,
10. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH,
11. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA OCHRONĘ I PROMOCJĘ ZDROWIA,
12. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI,
13. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA OBRONNOŚĆ PAŃSTWA I DZIAŁALNOŚĆ SIŁ ZBROJNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, RATOWNICTWO I OCHRONĘ LUDNOŚCI,
14. WALKA Z MOWĄ NIENAWIŚCI,
15. PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU,
16. WSPIERANIE, PROWADZENIE I PROMOWANIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROLNICTWA, ŁOWIECTWA,
LEŚNICTWA I RYBACTWA,
17. WPIERANIE OFIAR PRZESTĘPSTW,
18. OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA".
*     *     *     *     *

PS
Pierwszy link prowadzi do profilu FB Fundacji.
Końcowe linki prowadzą do forum dyskusyjnego portalu ŁOWIECKI
Dane o Fundacji zaczerpnięto z Krajowego Rejestru Sądowego. 
Wybór rodzaju i kolorów czcionki - mojego autorstwa.