środa, 1 kwietnia 2020

Wytyczne rzekomo łowczego krajowego dla kół łowieckich

Wytyczne dla kół łowieckich na czas epidemii COVID-19:

„Na wypadek braku możliwości wypracowania przez ministerstwo odpowiednich reguł prawnych dedykowanych wprost problematyce upływu kadencji organów kół łowieckich przedstawiam następujące wytyczne Polskiego Związku Łowieckiego:

1. Każde koło łowieckie już teraz powinno zadbać o wystawienie odstrzałów na cały sezon zanim kadencja członków tego organu dobiegnie końca.
2. Zarządy kół łowieckich powinny podjąć decyzje o wyznaczeniu terminu zwołania najbliższego Walnego Zgromadzenia. Przy ustalaniu terminu zwołania należy wziąć pod uwagę, iż utrzymujący się stan wyższej konieczności który determinuje zakaz zgromadzeń, będzie utrzymywany przez rządzących na terenie całego kraju jeszcze przez kilka miesięcy. Rekomenduje się, aby terminy zwołania Walnego Zgromadzenia wyznaczane było co najmniej na II połowę listopada 2020 roku lub nawet kwiecień 2021 roku.
3. Zarządy kół powinny udzielić pełnomocnictw łowczym kół do dokonywania czynności prawnych określonego rodzaju lub czynności szczególnych w zakresie niezbędnym do dalszego funkcjonowania koła łowieckiego co umożliwi zachowanie ciągłości działania kół (podstawa prawna § 49 ust. 2 Statutu ).
4. Należy zadbać, aby zarządy kół udzielając pełnomocnictw o których mowa wyżej, czyniły to w formie uchwały a pełnomocnictwa wprost uprawniały pełnomocników w szczególności do wystawiania faktur (jak w przypadku dokonanego odstrzału sanitarnego), składania oświadczeń woli w imieniu koła w stosunku do podmiotów trzecich oraz uprawniały pełnomocników do prowadzenia procedury szacowania szkód łowieckich. W przypadku szkód łowieckich należy pamiętać o nadzwyczajnych okolicznościach uzasadniających wprowadzenie przez szacujących szkody procedur adekwatnych dla zachowania bezpieczeństwa”.
* * * * *


1) Wytyczne były na stronie ZG PZŁ, ale się nagle... zmyły.

2) Nie rozumiem formy przedstawienia wytycznych. Chciałbym zobaczyć konkretny dokument, z podpisem... No, właśnie. Z podpisem kogo i w czyim imieniu? Masz jakiś pomysł na to, aby wyglądało to naprawdę poważnie?

3) Mógł swoje wytyczne opracować łowczy krajowy, może więc także prezes NRŁ, Główny Rzecznik Dyscyplinarny, prezes Głównego Sądu Łowieckiego, a nawet kapelan PZŁ. Możesz także Ty, mogę ja... Według mojej skromnej wiedzy, łowczy krajowy jest w zasadzie od wykonywania uchwał Zarządu Głównego, składania oświadczeń woli w imieniu ZG na podstawie stosownej uchwały tego Zarządu, wykonywania kierownika jednostki w zakresie prawa pracy w stosunku do pracowników Zrzeszenia, zwoływania posiedzeń Zarządu Głównego i kierowania biurem Zarządu Głównego. Wsio! Dyktatorów, mówiących nam, w kołach łowieckich, co powinniśmy robić, a czego nie, nie potrzeba nam.

4) Z wytycznych – tę o numerze 1 uważam za trafioną. Tę o numerze 2, tylko w części. W stosunku do tych o numerach 2 i 3, mam spore wątpliwości.

5) Uzasadnienie do wszystkich wytycznych uważam za.... Po prostu za kiepskie.
* * * * *


Zwraca moją uwagę w Wytycznych brak podpisu łowczego krajowego. Samo
Z myśliwskim pozdrowieniem
Łowczy Krajowy
Paweł Lisiak

niczego tu nie załatwia. 
* * * * *Uzasadnienie

Obecnie obowiązujący Statut ani ustawa Prawo łowieckie nie przewidują wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej, niedającej się przewidzieć nawet przy zachowaniu należytej staranności, to znaczy stanu wyższej konieczności jak wręcz wymusza obecnie rozprzestrzeniające się zagrożenia zarażenia koronawirusem. Mamy tu do czynienia niewątpliwie z luką prawną.
Skoro brak jest na chwilę obecną regulacji odpowiadającej wyjątkowej sytuacji w obliczu której przecież obecnie stanęły koła łowieckie właściwym jest korzystanie ze znanych i sprawdzonych instytucji prawa cywilnego, kodeks cywilny tytuł XXII dotyczy prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia
”.


Hm... Mały problem :-) zauważam. O ile nie widzę większych przeszkód dla sporadycznego korzystania dla potrzeb koła łowieckiego z pojedynczych zapisów Kodeksu cywilnego, o tyle oparcie zasadniczej działalności takiego koła na Kodeksie cywilnym... No, zajrzyjmy do ustawy Prawo łowieckie:

Art. 32
3. Polski Związek Łowiecki oraz koła łowieckie działają na podstawie ustawy oraz statutu uchwalonego przez Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego i zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw środowiska
”.

Ustawodawca słowem nie wspomniał o tym, że koło łowieckie może działać, a w dodatku przez bardzo długi czas, na podstawie Kodeksu cywilnego. Tak więc co prawda, nawet przez palce i z uśmiechem możemy patrzeć na § 49 ust. 2 statutu, ale już rozciąganie go na cały szereg innych zapisów Kodeksu, w tym przykładowo dotyczących Pełnomocnictwa czy – jeszcze gorzej – Prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia, zdradza wyraźne symptomy swego rodzaju aberracji u autorów takich nieodpowiedzialnych ciągot.* * * * * 


Tak już tylko nawiasem mówiąc, zauważam rzecz następującą:

Rzekomo łowczy krajowy, a na pewno ktoś z pomocą adwokata o nazwisku Kozarzewski, w pkt 3 i 4 Wytycznych namawia do udzielania pełnomocnictw (w kc: art. 98 do 109), ale już w Uzasadnieniu do tego namawiania, obaj plotą o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia (w kc: art. 752 do 757). Ponadto w załączeniu do całości podpięte są wzory uchwał zarządu koła w przedmiocie... znowu udzielenia pełnomocnictw .


Pytanie:

Nieuważnie czytam, czy panowie łowczy krajowy i adwokat coś co chwila plączą?