piątek, 14 lutego 2020

Wniosek grupy członków NRŁ

Czytając wniosek grupy członków NRŁ, a także "Porządek obrad nadzwyczajnego posiedzenia Naczelnej Rady Łowieckiej …..marzec 2020”, nie mogę oprzeć się wrażeniu, że panowie ci – albo nie przeczytali DECYZJI Ministra Klimatu z dnia 5 lutego 2020 r., albo co prawda czytali ją, ale kompletnie z niej niczego nie zrozumieli. Jakże inaczej można sądzić, skoro chyba nawet średnio rozgarnięte dziecko w wieku podlegającym nauczaniu początkowemu, zauważy i zajarzy, co tu „stoi”:

"...uchylam decyzję Ministra Środowiska z dnia 4 października 2019 r. [...] w części odnoszącej się do uchwał Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 4 września 2019 r. nr [...] i orzekam co do istoty sprawy w ten sposób, że:

1. uchylam w całości
1) uchwałę Naczelnej Rady Łowieckiej nr 216/2019 r. z dnia 4 września 2019 r. w sprawie odwołania Kolegi Rafała Malca z funkcji Prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej;
".

Fragment ministerialnego UZASADNIENIA do jego DECYZJI:

Ponadto należy zauważyć, iż Statut PZŁ precyzyjnie określa w § 82 i 83 kompetencje Naczelnej Rady Łowieckiej. Jednocześnie § 83 ust. 1 Statutu PZŁ stanowi, że Naczelna Rada Łowiecka wybiera spośród swoich członków prezesa i czterech jego zastępców. Osoby te stanowią Prezydium Rady. Wyjaśnienia wymaga, że § 83 ust. 1 Statutu PZŁ stanowi jedynie o wyborze prezesa i czterech jego zastępców, natomiast nie wspomina o ich odwołaniu. Brak jest w Statucie PZŁ przepisu, który mówiłby o możliwości odwołania Prezydium Rady. Tym samym, Naczelna Rada Łowiecka podejmując uchwały w sprawie odwołania Prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej i jego zastępców działała w sposób nieuprawniony i bez podstawy prawnej. Należy również zauważyć, co ma dla sprawy szczególnie istotne znaczenie, iż Naczelna Rada Łowiecka na posiedzeniu w dniu 15 października 2019 r., uchwałą nr 250/2019 przyjęła projekt zmian w Statucie Polskiego Związku Łowieckiego. W ww. projekcie dokonano między innymi zmiany brzmienia § 83 ust. 1 w taki sposób, że obowiązujące brzmienie „Naczelna Rada Łowiecka wybiera spośród swoich członków prezesa i czterech jego zastępców. Osoby te stanowią Prezydium Rady” zastąpiono brzmieniem „Naczelna Rada Łowiecka wybiera i odwołuje spośród swoich członków prezesa i czterech jego zastępców. Osoby te stanowią Prezydium Rady”. Wprowadzenie powyższej modyfikacji brzmienia § 83 ust. 1 w projekcie zmiany Statutu PZŁ polegającej na dodaniu do obowiązującego brzmienia możliwości odwołania Prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej i czterech jego zastępców świadczy o tym, że w obowiązującym brzmieniu 83 ust. 1 Statutu PZŁ brak jest takiej możliwości, inaczej powyższa zmiana byłaby bezprzedmiotowa.

Należy również podkreślić, iż Statut PZŁ w odniesieniu np. do kompetencji organów koła łowieckiego precyzyjnie określa, kiedy organy te mają możliwość dokonywania wyboru i odwoływania członków zrzeszenia na pełnienie określonych funkcji. Przykładowo § 36 w ust. 3 Statutu PZŁ stanowi, że do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia należy wybór i odwoływanie zarządu koła i jego poszczególnych członków, podobnie w ust. 4 mowa jest wprost o wyborze i odwołaniu członków komisji rewizyjnej, natomiast już w ust. 5 mowa jest jedynie o wyborze delegatów na okręgowe zjazdy delegatów, bez możliwości ich odwołania. Analogicznie więc należy traktować przepis § 83 ust. 1 Statutu PZŁ, gdzie prawodawca zapewnił Naczelnej Radzie Łowieckiej jedynie możliwość wyboru Prezydium Rady, bez możliwości jego odwołania w trakcie trwania kadencji. Nie sposób również wywodzić kompetencji do odwołania Prezydium Rady przez Naczelną Radę Łowiecką z uchwały Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 6 grudnia 2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad Naczelnej Rady Łowieckiej w kadencji 2015-2020, chociaż argumentacją taką posłużył się Pan Paweł Piątkiewicz w piśmie z dnia 31 stycznia 2020 r. Regulamin Obrad Naczelnej Rady Łowieckiej określa jedynie zasady zwoływania, obradowania i podejmowania uchwał przez Naczelną Radę Łowiecką. Naczelna Rada Łowiecka nie jest umocowana prawnie, do określania w formie podejmowanych przez siebie uchwał, kompetencji organów Polskiego Związku Łowieckiego, które określone zostały na gruncie ustawy Prawo łowieckie oraz Statutu PZŁ. Zarówno ustawa Prawo łowieckie jak i Statut PZŁ są aktami prawnymi wyższego rzędu od uchwał Naczelnej Rady Łowieckiej. Przy czym jak wskazano powyżej, zarówno ustawa Prawo łowieckie, jak i Statut PZŁ nie przewidują możliwości odwołania Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej. Należy również wskazać, że XXIV Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego, uchwałą z dnia 16 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Polskiego Związku Łowieckiego zobowiązał w § 4 ust. 1 organy Polskiego Związku Łowieckiego oraz organy kół łowieckich do dostosowania w terminie 6 miesięcy swoich uchwał do postanowień tego Statutu. Określony przez Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego termin, o którym mowa powyżej, ekspirował w dniu 16 sierpnia 2019 i dotyczył również mającego formę uchwały Regulaminu Obrad Naczelnej Rady Łowieckiej. Naczelna Rada Łowiecka nie dopełniła obowiązku nałożonego na nią przez Krajowy Zjazd Delegatów.

Uchwałą z dnia 4 września 2019 r. nr: 221/2019 w sprawie powołania Kolegi Pawła Piątkiewicza na funkcję Prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej, Naczelna Rada Łowiecka powołała ww. osobę na pełnioną funkcję. Wobec tego, że uchwała w sprawie nieudzielenia wotum zaufania Prezydium Rady oraz uchwały w sprawie odwołania Prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej oraz jego zastępców podjęto niezgodnie ze Statutem PZŁ, w konsekwencji za niezgodną ze Statutem PZŁ uznać należy także uchwałę Naczelnej Rady Łowieckiej nr 221/2019 z dnia 4 września 2019 r. w sprawie powołania Kolegi Pawła Piątkiewicza na funkcję Prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej. Wadliwość tej uchwały determinowana jest bowiem wadliwością poprzedzających ją uchwał
”.

Może być też tak, że ta grupa członków NRŁ nie za bardzo zna (lub rozumie) zapisy statutu PZŁ, do którego uchwalenia ręce przyłożyła. Pominę chwilowo meritum Decyzji Ministra Klimatu i pod lupę wezmę już może tylko ostatnie wypociny tej „Silnej Grupy Pod Wezwaniem”. No, popatrzcie Państwo sami:

My niżej podpisani członkowie Naczelnej Rady Łowieckiej […] wnosimy o niezwłoczne zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Naczelnej Rady Łowieckiej. […].
Porządek obrad nadzwyczajnego posiedzenia Naczelnej Rady Łowieckiej stanowi załącznik do wniosku. […].
Mając na uwadze powyższe, wnosimy o pilne zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia NRŁ
.”.

Przemili panowie wciąż o czymś zdają się nie wiedzieć. Tym razem o tym, że statut PZŁ nie przewiduje określenia: „nadzwyczajne posiedzenie Naczelnej Rady Łowieckiej”. Jest w statucie PZŁ mowa o nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów; jest mowa o nadzwyczajnym okręgowym zjeździe delegatów; jest mowa nawet o nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu (koła łowieckiego). Na temat jednak „nadzwyczajnego posiedzenia Naczelnej Rady Łowieckiej”, w statucie ani słowa. O czymże więc przemili członkowie NRŁ w liczbie dwudziestu zabajdurzyli?

Statut również nie przewiduje narzucania „Porządku obrad”. Mowa co najwyżej może być o „proponowanym porządku obrad”, w dodatku przygotowanym wyłącznie przez Prezydium NRŁ. Kompetencja przyjmowania (bez poprawek lub z poprawkami) Porządku obrad, przynależna jest raczej tylko Naczelnej Radzie Łowieckiej.

A jak już jesteśmy przy tym niby Porządku obrad... Co to jest to „... stwierdzenie prawomocności posiedzenia NRŁ”? Co to tak naprawdę oznacza; jakie ma umocowanie w statucie PZŁ; jakie ma znaczenie dla dalszego przebiegu zdarzeń i jak należy zjeść tę żabę? Ale to mniej ważne...

Wracamy do wniosku... Dokładnie do oto tego jego fragmentu:

Biorąc pod uwagę fakt, że członkowie NRŁ reprezentując tysiące myśliwych ze swoich okręgówstoją na straży przestrzegania norm etycznych, a co więcej tworzą wzorce właściwego postępowania członków PZŁ, powyżej opisane zachowanie Rafała Malca uważamy za niedopuszczalne, wręcz godzące w sylwetkę prawego, etycznego członka Polskiego Związku Łowieckiego”.

To już nie jest zastanawiające. To już nie jest dziwne. To nawet nie jest śmieszne. To już jest wręcz coś z rodzaju "histerii" grupy członków NRŁ w przegranej sprawie!