piątek, 7 lutego 2020

DECYZJA Ministra Klimatu

Decyzja Ministra Klimatu:

"...uchylam decyzję Ministra Środowiska z dnia 4 października 2019 r. [...] w części odnoszącej się do uchwał Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 4 września 2019 r. nr [...] i orzekam co do istoty sprawy w ten sposób, że:

1. uchylam w całości
1) uchwałę Naczelnej Rady Łowieckiej nr 216/2019 r. z dnia 4 września 2019 r. w sprawie odwołania Kolegi Rafała Malca z funkcji Prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej;".


str. 2/11

końcowa część str. 11/11

Oto fragment UZASADNIENIA:

Ponadto należy zauważyć, iż Statut PZŁ precyzyjnie określa w § 82 i 83 kompetencje Naczelnej Rady Łowieckiej. Jednocześnie § 83 ust. 1 Statutu PZŁ stanowi, że Naczelna Rada Łowiecka wybiera spośród swoich członków prezesa i czterech jego zastępców. Osoby te stanowią Prezydium Rady. Wyjaśnienia wymaga, że § 83 ust. 1 Statutu PZŁ stanowi jedynie o wyborze prezesa i czterech jego zastępców, natomiast nie wspomina o ich odwołaniu. Brak jest w Statucie PZŁ przepisu, który mówiłby o możliwości odwołania Prezydium Rady. Tym samym, Naczelna Rada Łowiecka podejmując uchwały w sprawie odwołania Prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej i jego zastępców działała w sposób nieuprawniony i bez podstawy prawnej. Należy również zauważyć, co ma dla sprawy szczególnie istotne znaczenie, iż Naczelna Rada Łowiecka na posiedzeniu w dniu 15 października 2019 r., uchwałą nr 250/2019 przyjęła projekt zmian w Statucie Polskiego Związku Łowieckiego. W ww. projekcie dokonano między innymi zmiany brzmienia § 83 ust. 1 w taki sposób, że obowiązujące brzmienie „Naczelna Rada Łowiecka wybiera spośród swoich członków prezesa i czterech jego zastępców. Osoby te stanowią Prezydium Rady” zastąpiono brzmieniem „Naczelna Rada Łowiecka wybiera i odwołuje spośród swoich członków prezesa i czterech jego zastępców. Osoby te stanowią Prezydium Rady”. Wprowadzenie powyższej modyfikacji brzmienia § 83 ust. 1 w projekcie zmiany Statutu PZŁ polegającej na dodaniu do obowiązującego brzmienia możliwości odwołania Prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej i czterech jego zastępców świadczy o tym, że w obowiązującym brzmieniu 83 ust. 1 Statutu PZŁ brak jest takiej możliwości, inaczej powyższa zmiana byłaby bezprzedmiotowa.

Należy również podkreślić, iż Statut PZŁ w odniesieniu np. do kompetencji organów koła łowieckiego precyzyjnie określa, kiedy organy te mają możliwość dokonywania wyboru i odwoływania członków zrzeszenia na pełnienie określonych funkcji. Przykładowo § 36 w ust. 3 Statutu PZŁ stanowi, że do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia należy wybór i odwoływanie zarządu koła i jego poszczególnych członków, podobnie w ust. 4 mowa jest wprost o wyborze i odwołaniu członków komisji rewizyjnej, natomiast już w ust. 5 mowa jest jedynie o wyborze delegatów na okręgowe zjazdy delegatów, bez możliwości ich odwołania. Analogicznie więc należy traktować przepis § 83 ust. 1 Statutu PZŁ, gdzie prawodawca zapewnił Naczelnej Radzie Łowieckiej jedynie możliwość wyboru Prezydium Rady, bez możliwości jego odwołania w trakcie trwania kadencji. Nie sposób również wywodzić kompetencji do odwołania Prezydium Rady przez Naczelną Radę Łowiecką z uchwały Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 6 grudnia 2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad Naczelnej Rady Łowieckiej w kadencji 2015-2020, chociaż argumentacją taką posłużył się Pan Paweł Piątkiewicz w piśmie z dnia 31 stycznia 2020 r. Regulamin Obrad Naczelnej Rady Łowieckiej określa jedynie zasady zwoływania, obradowania i podejmowania uchwał przez Naczelną Radę Łowiecką. Naczelna Rada Łowiecka nie jest umocowana prawnie, do określania w formie podejmowanych przez siebie uchwał, kompetencji organów Polskiego Związku Łowieckiego, które określone zostały na gruncie ustawy Prawo łowieckie oraz Statutu PZŁ. Zarówno ustawa Prawo łowieckie jak i Statut PZŁ są aktami prawnymi wyższego rzędu od uchwał Naczelnej Rady Łowieckiej. Przy czym jak wskazano powyżej, zarówno ustawa Prawo łowieckie, jak i Statut PZŁ nie przewidują możliwości odwołania Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej. Należy również wskazać, że XXIV Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego, uchwałą z dnia 16 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Polskiego Związku Łowieckiego zobowiązał w § 4 ust. 1 organy Polskiego Związku Łowieckiego oraz organy kół łowieckich do dostosowania w terminie 6 miesięcy swoich uchwał do postanowień tego Statutu. Określony przez Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego termin, o którym mowa powyżej, ekspirował w dniu 16 sierpnia 2019 i dotyczył również mającego formę uchwały Regulaminu Obrad Naczelnej Rady Łowieckiej. Naczelna Rada Łowiecka nie dopełniła obowiązku nałożonego na nią przez Krajowy Zjazd Delegatów.

Uchwałą z dnia 4 września 2019 r. nr: 221/2019 w sprawie powołania Kolegi Pawła Piątkiewicza na funkcję Prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej, Naczelna Rada Łowiecka powołała ww. osobę na pełnioną funkcję. Wobec tego, że uchwała w sprawie nieudzielenia wotum zaufania Prezydium Rady oraz uchwały w sprawie odwołania Prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej oraz jego zastępców podjęto niezgodnie ze Statutem PZŁ, w konsekwencji za niezgodną ze Statutem PZŁ uznać należy także uchwałę Naczelnej Rady Łowieckiej nr 221/2019 z dnia 4 września 2019 r. w sprawie powołania Kolegi Pawła Piątkiewicza na funkcję Prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej. Wadliwość tej uchwały determinowana jest bowiem wadliwością poprzedzających ją uchwał
”.

Jeszcze chwila, dwie, a Łowiecki i ZG PZŁ opublikują całość. Jest tego trochę. W sumie 3 + 11 stron.


Z nieukrywaną satysfakcją pozwolę sobie w tym miejscu i właśnie teraz co niektórym znaFcom pSZedmiotu przypomnieć, co pisałem wielokrotnie na temat (nie)możliwości odwołania prezesa NRŁ z pełnionej funkcji, w tym chyba po raz pierwszy już we wrześniu 2019 r.:

Święta krowa

Oto początkowy fragment tego tekstu:

Abstrahując od bardzo wątpliwego pod kątem zgodności z prawem niedawnego zadziałania ministra, a także od (nie)zgodności z prawem uchwał, podjętych przez NRŁ w dniu 4 września, jak to się stało, że słowem nie odezwał się żaden z delegatów na KZD, podczas obrad w lutym br., na to, że co prawda w zasadzie w każdej chwili można odwołać dotychczasowego (-ych) i powołać nowego (-ych):

1) łowczego krajowego;
2) członków Zarządu Okręgowego;
3) łowczych okręgowych;
4) członków zarządów okręgowych;
5) osoby funkcyjne w kołach łowieckich,

ale nie można odwołać prezesa NRŁ i jego kompanów z Prezydium, a także powołać na ich miejsca nowych osób? Hm? Nawet „niezawisłych i podlegających tylko przepisom prawa” sędziów (w tym Głównego Sądu Łowieckiego), a także rzeczników dyscyplinarnych (w tym Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego), można w określonych sytuacjach zawiesić (oczywiście „także” wygasić im kadencje). Prezes Naczelnej Rady Łowieckiej, w statucie uchwalonym przez malcowców i ich klakierów, jest „świętą krową”. Ciekawe, było to zamierzone, czy tylko przypadkowo tak wyszło, bo zabrakło komuś uwagi, wiedzy, przezorności lub determinacji? Panowie Piątkiewicz, Zalewski, Dziedzic, Łukaszczyk i Strzelczyk również przysypiali? No to teraz mają.... pamiątkową fotę ze swoich pięciu minut... Nic poza tym
.

Nawiasem mówiąc, ta pamiątkowa fota została zdjęta przez administratora strony ZG PZŁ i pozostały po niej tylko wspomnienia. Jeżeli jednak ktoś ma ją, niech wklei. Pośmiejemy się wspólnie :-)


Jeeest :-) W Łomży :-)

Na wszelki wypadek, gdyby i z tego miejsca "w Łomży" ją zdjęto - pamiątkowa fota marionetkowego Prezydium NRŁ :-)

Nie uważam za dobry pomysł, aby choćby jednego człowieka z tego "zacnego" grona wyciągnąć i umieścić w prawowitym Prezydium na miejscu tego, który za chwilę lub dwie zrezygnuje. Żaden z nich na to nie zasługuje. Absolutnie żaden!