niedziela, 1 marca 2015

"Szarża na ustawę"


W marcowym numerze Łowca Polskiego ukazał się tekst pt. „Szarża na ustawę”, w którym autor powołuje się na oficjalną wypowiedź w parlamencie byłego już dzisiaj wiceministra środowiska, pana Zaleskiego, który zauważał, że "nie ma w parlamencie przyzwolenia na zmianę modelu".


Pamiętam jednak też inną wypowiedź „doświadczonego urzędnika i leśnika Janusza Zaleskiego”. Dokładnie z dnia 9 stycznia 2014 r., na 47. posiedzeniu Senatu RP VIII kadencji. Ze zdumiewająca wówczas szczerością, tak „na odchodne” ze swojego stanowiska, wiceminister Zaleski w końcu przyznał:

„Pewnie, że byłoby lepiej, gdyby Minister Środowiska miał większe możliwości w zakresie pełnienia nadzoru nad Polskim Związkiem Łowieckim. Dzisiaj te możliwości są w znacznym stopniu ograniczone. My możemy pisać, apelować, ale siły sprawczej minister w tej materii nie ma”. „ Minister Środowiska witałby z radością zwiększenie możliwości nadzoru nad gospodarką łowiecką, który to nadzór dzisiaj jest dość, że tak powiem, ułomny”.

Tak więc następca pana Zaleskiego – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska pan Piotr Otawski, proponuje rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie, ten „ułomny” nadzór zastąpić rzeczywistym. W czym więc problem dla obrońców „modela”? Czyżby aż tak mocno zakosztowali w „ułomnościach” tego nadzoru przez okres ostatnich dwudziestu lat, że obecnie „za nic w świecie” na jakiekolwiek zmiany w tej materii zgodzić się nie zdecydują?Jestem głęboko przekonany, że solą w oku dla decydentów Polskiego Związku Łowieckiego są w projekcie rządowym ustawy następujące zapisy:

11) art. 32 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Polski Związek Łowiecki oraz koła łowieckie działają na podstawie ustawy oraz statutu. Statut uchwala Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw środowiska.”;

14) art. 35a otrzymuje brzmienie:

„Art. 35a. 1. Nadzór nad działalnością Polskiego Związku Łowieckiego sprawuje minister właściwy do spraw środowiska.
2. Polski Związek Łowiecki składa ministrowi właściwemu do spraw środowiska roczne sprawozdanie z wykonania zadań określonych w art. 34, w terminie do dnia 31 maja roku następnego.
3. W przypadku, gdy sprawozdanie jest niepełne lub budzi zastrzeżenia, minister właściwy do spraw środowiska może zażądać jego uzupełnienia lub udzielenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonych przez siebie terminie.
4. Minister właściwy do spraw środowiska może zlecić imiennie upoważnionym pracownikom obsługującego go urzędu przeprowadzenie kontroli Polskiego Związku Łowieckiego w zakresie wykonywanych przez niego zadań określonych w art. 34, w szczególności w przypadku gdy w wyznaczonym terminie Polski Związek Łowiecki nie uzupełni sprawozdania lub nie złoży żądanych wyjaśnień, a także, jeśli złożone sprawozdanie, pomimo uzupełnienia lub złożonych wyjaśnień, budzi zastrzeżenia.
5. Kontrolę, o której mowa w ust. 6, przeprowadza się na zasadach i w trybie określonych w przepisach o kontroli w administracji rządowej.
6. Polski Związek Łowiecki jest zobowiązany do realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez ministra właściwego do spraw środowiska.
7. Minister właściwy do spraw środowiska ma prawo żądać:
1) dostarczenia przez Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego odpisów uchwał Krajowego Zjazdy Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego oraz Naczelnej Rady Łowieckiej;
2) innych wyjaśnień niż te, o którym mowa w ust. 3, od organów Polskiego Związku Łowieckiego.
8. W razie niezastosowania się Polskiego Związku Łowieckiego do żądania, o którym mowa w ust. 7 pkt 1 albo 2, sąd na wniosek ministra właściwego do spraw środowiska, może nałożyć grzywnę wysokości jednorazowo nie wyższej niż 5.000 zł. Od grzywny można zwolnić, jeżeli po jej wymierzeniu Polski Związek Łowiecki niezwłocznie zastosuje się do żądania ministra właściwego do spraw środowiska. Polski Związek Łowiecki, w terminie 7 dni, może wystąpić do sądu o zwolnienie z tej grzywny.
9. Sąd, na wniosek ministra właściwego do spraw środowiska, może uchylić uchwałę Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego niezgodną z prawem albo naruszająca postanowienia statutu.
10. Jeżeli Polski Związek Łowiecki nie posiada Zarządu Głównego dłużej niż przez 3 miesiące, sąd, na wniosek ministra właściwego do spraw środowiska lub z własnej inicjatywy, ustanawia dla niego kuratora.
11. Kurator jest obowiązany do zwołania w okresie nie dłuższym 6 miesięcy Krajowego Zjazdu Delegatów uprawnionego do wyboru Zarządu Głównego. Do czasu wyboru Zarządu Głównego, kurator reprezentuje Polski Związek Łowiecki w sprawach majątkowych wymagających bieżącego załatwienia.
12. Wynagrodzenie kuratora pokrywa się z majątku Polskiego Związku Łowieckiego”.